Responsive image
Responsive image

BIỂU MẪU

BIỂU MẪU

DOWNLOAD CÁC BIỂU MẪU YÊU CẦU DỊCH VỤ
Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin (xoá gỡ, tạm ngưng, thay đổi mã số thuế)
Phiếu yêu cầu chuyển chủ quyền sử dụng dịch vụ
Phiếu yêu cầu di dời sử dụng dịch vụ
Phiếu yêu cầu lắp đặt điện thoại, fax
Đăng ký dịch vụ cộng thêm (hiển thị số gọi đến, mở gọi liên tỉnh, quốc tế)
Hợp đồng lắp đặt internet cáp quang fibervnn
DOWNLOAD PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ VNPT CA
Phần mềm VNPT Token Manager AN (version 1.0.1.3)
Phần mềm VNPTCA-Plugin (version 1.0.3.5)
Phần mềm VNPTCA-Plugin Mac OS (version 1.0.0.9)